10. marec 2019 / 10 minút ČÍTANIA

Zásady ochrany osobných údajov

Vyhlásenie ospracúvaní osobných údajov

Ochrana Vášho súkromia pri spracúvaní osobných údajov je pre nás mimoriadne dôležitá. Preto Vás v nasledujúcom texte dôkladne informujeme o spracúvaní Vašich osobných údajov.

Prevádzkovateľom týchto webových stránok je spoločnosť Porsche Slovakia, spol. s.r.o., so sídlom Vajnorská 160, 831 04 Bratislava, IČO: 31 362 788 (ďalej ako „Porsche Slovakia“), ako veľkoobchodník pre partnerov v jej pôsobnosti.

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov platí iba prewww.vw.sk;www.vwuzitkove.sk;www.audi.sk;www.seat.sk;www.dasweltauto.sk(ďalej ako „naše webové stránky“) a s nimi súvisiace podstránky, avšak nie pre webové stránky, ktoré sú kontrolované a prevádzkované tretími stranami. Skontrolujte, prosím, vyhlásenia o ochrane osobných údajov webových stránok, ktoré sú kontrolované a prevádzkované tretími stranami, pretože tieto webové stránky nepodliehajú našej kontrole a spoločnosť Porsche Slovakia nie je zodpovedná za ich obsah a opatrenia na ochranu osobných údajov.

Vprípade, že kontaktujete predajcu prostredníctvom odkazov na našich stránkach, spoločnosť Porsche Slovakia nespracúva osobné údaje, ktoré týmto spôsobom odošlete konkrétnemu predajcovi. Za ich spracúvanie zodpovedá predajca.

Vaše osobné údaje spracúvame len na základe zákonných podmienok ( právneho základu – oprávnenia na spracúvanie osobných údajov), ktorý vyplýva zNariadenia, Zákona oochrane osobných údajov.

Pri spracúvaní osobných údajov spoločnosťou Porsche Slovakia stedotknutou osobou, t. j. osobou oktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Prenos osobných údajov do tretích krajín sa neuskutočňuje.

1 Poskytnutie osobných údajov tretím stranám

1.1 Ako prevádzkovateľ máme zákonnú povinnosť poskytnúť vaše osobné údaje pri kontrole, dozornej činnosti alebo na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, ak to vyplýva zosobitných predpisov.

1.2 Vaše osobné údaje môžeme zdieľať stretími stranami, ktoré konajú vnašom mene, napríklad sdodávateľmi niektorých služieb – sprostredkovateľmi. Vtakýchto prípadoch môžu tieto tretie strany používať Vaše osobné údaje len na opísané účely aiba vsúlade snašimi pokynmi, ana základe uzatvorenej zmluvy osprostredkovaní alebo na základe splnenia iných zákonných podmienok.

1.3 Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť spoločnostiam (partnerom) vrámci skupiny podnikov: Porsche Holding Gesellschaft m.b.H, Louise-Piëch-Straße 2, 5020 Salzburg, Rakúsko, Porsche Informatik GmbH so sídlom Louise-Piëch-Straße 9, 5020 Salzburg Rakúsko, výrobných závodov značiek AUDI, VW aSEAT. Poskytnutie osobných údajov vrámci skupiny podnikov je voprávnenom záujme Porsche Slovakia aje vsúlade sNariadením.

1.4 Partnerom nie je dovolené používať prenechané osobné údaje na vlastné alebo komerčné účely alebo ich poskytovať tretím stranám. Spoločnosť Porsche neposkytuje tretím stranám – napríklad vydavateľstvám zoznamov adries a spoločnostiam vykonávajúcim priamu reklamu.

Napríklad Zákon č. 171/1993 Z. z. oPolicajnom zbore; zákon č. 18/2018 Z. z. oochrane osobných údajov.

2 Bezpečnosť auchovávanie osobných údajov

2.1 Vaše údaje budú uchovávané bezpečne, vsúlade sbezpečnostnou politikou prevádzkovateľa asprostredkovateľa alen po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup kvašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa, vsúlade sbezpečnostnou politikou prevádzkovateľa.

2.2 Vaše osobné údaje sú zálohované, vsúlade sretenčnými pravidlami prevádzkovateľa. Zo zálohových úložísk budú vaše osobnú údaje úplne vymazané hneď, ako vsúlade spravidlami zálohovania uvedené bude možné. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov vdôsledku bezpečnostného incidentu. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať zálohovanie údajov vsúlade sbezpečnostnými požiadavkami Nariadenia aZákona oochrane osobných údajov. Vaše osobné údaje uchovávame len na obmedzený čas, pričom kich vymazaniu dôjde, keď už nebudú potrebné na účely spracovania.

2.3 Ak ste dostali prístupové údaje na prístup k našim on-line nástrojom na našich webových stránkach a ich používaniu, ste zodpovedný ako používateľ za bezpečné uschovanie svojho mena a hesla a za ich uchovanie v tajnosti.

3 Účely spracúvania osobných údajov

3.1 Vaše osobné údaje môžeme spracúvať na účel zisťovania spokojnosti zákazníkov so službami spojenými skúpou alebo opravou vozidla, ak ste nám na také spracúvanie udelili súhlas. Vaše osobné údaje budeme spracúvať po dobu trvania vášho vzťahu ksieti predajcov alebo autorizovaných servisov, scieľom zabezpečiť kvalitné poskytovanie služieb, alebo do doby, kedy svoj súhlas odvoláte.

3.2 Vaše osobné údaje môžeme spracúvať na základe zmluvy (predzmluvný vzťah), ktorej ste jednou zo zmluvných strán, vprípade kúpy predvádzacieho vozidla. Zmluvy sú uchovávané po dobu 10 rokov zdôvodu plnenia zákonných povinností prevádzkovateľa (účtovníctvo).

3.3 Vprípade, že sa zapojíte do Spotrebiteľskej súťaže, budeme vaše osobné údaje spracúvať na tento účel na základe Vášho súhlasu. Podrobnosti ospracúvaní osobných údajov sú uvedené vštatúte súťaže (napr. „šeková knižka“).

3.3 Je voprávnenom záujme Porsche Slovakia spracúvať Vaše osobné údaje vprípade, že sa na nás obrátite so sťažnosťou, podnetom alebo žiadosťou. Účelom takého spracúvania je vybavenie Vášho podnetu/sťažnosti/žiadosti scieľom zabezpečiť kvalitné služby aspokojnosť zákazníkov. Osobné údaje na tento účel sú spracúvané po dobu 5 rokov od vybavenia žiadosti.

3.4 Na základe Vášho súhlasu, vprípade ak nám prostredníctvom kontaktného formuláru pošlete svoje osobné údaje, môžeme spracúvať vaše osobné údaje scieľom zaslania magazínu. Vaše osobné údaje spracúvame počas doby, po ktorú bude spoločnosť Porsche Slovakia magazín vydávať adistribuovať, resp. do odvolania Vášho súhlasu.

3.5 Na splnenie zákonnej povinnosti spracúvame vaše osobné údaje na účel vedenia účtovníctva a vyhotovovanie účtovných dokladov; najmä správa a fakturácia ceny za poskytnuté služby atovary, spracúvanie účtovných a daňových dokladov a faktúr. Právnym základom na spracúvanie Vašich osobných údajov na tento účel je najmä zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

3.6 Vaše osobné údaje môžeme tiež spracúvať na účely poskytovania služieb elektronickej komunikácie alebo platobných transakcií (na základe osobitných zákonov upravujúcich platobné transakcie); výmeny údajov medzi prevádzkovateľmi služieb elektronických komunikácií, ktoré zabezpečujú prístup k telekomunikačným sieťam (spracúvanie prebieha na základe telekomunikačného zákona), prevádzku informačných systémov a prevádzku kamerových systémov (na účel ochrany majetku, zdravia aživota a na účel prijatia opatrení pre sieťovú bezpečnosť, na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa).

3.7 Vo veľmi špecifických prípadoch môže spoločnosť spracúvať vaše osobné údaje scieľom uplatňovania právnych nárokov, čo je vjej oprávnenom záujme.

3.8 Vaše osobné údaje budú spracúvané po dobu trvania zmluvného vzťahu a10 rokov po jeho ukončení, vsúlade spožiadavkami osobitných predpisov upravujúcich daňové povinnosti. Vaše osobné údaje tiež spracúvame na účely plnenia povinností spoločnosti podľa osobitných predpisov, ato najmä podľazákona č. 395/2002 Z. z. oarchívoch aregistratúrach aozmene a doplnení niektorých zákonov

4 Zodpovedná osoba

4.1 Na bezpečné spracúvanie osobných údajov asúlad spracúvania sNariadením aZákonom oochrane osobných údajov dohliada Zodpovedná osoba, na ktorú sa vprípade uplatnenia svojich práv môžete obrátiť.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

Mail:zodpovednaosoba@porsche.sk

Korešpondenčná adresa: Porsche Slovakia, spol. s r.o., Vajnorská 160, 831 04 Bratislava

5 Vaše práva podľa Nariadenia a Zákona oochrane osobných údajov

5.1 Právo na prístup

Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme kdispozícii, ako aj na informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov vám budú vaše osobné údaje poskytnuté vpísomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste oposkytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

5.2 Právo na opravu

Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť aaktuálnosť informácií, ktoré o vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili. Ak ste si zriadili používateľský účet, môžete k svojim osobným údajom pristúpiť kedykoľvek a tieto sami opraviť alebo doplniť. Okrem toho môžete používateľský účet kedykoľvek zatvoriť.

5.3 Právo na vymazanie

Máte právo nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, napríklad vprípade, ak osobné údaje, ktoré sme ovás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť zpohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť vašej žiadosti vyhovieť.

5.4 Právo na obmedzenie spracúvania

Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať vaše osobné údaje. Ide napríklad oprípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

5.5 Súhlas

Vprípadoch, kedy vaše osobné údaje spracúvame na základe vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese Zodpovednej osoby, písomne, oznámením oodvolaní súhlasu alebo osobne. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe ovás spracúvali.

5.6 Právo na prenosnosť údajov

Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

5.7 Právo namietať

Máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. Vprípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie avy podáte námietku, nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

5.8 Právo podať sťažnosť

Ak sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail:statny.dozor@pdp.gov.sk.

Vprípade akýchkoľvek otázok, týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať prostredníctvom našej Zodpovednej osoby.